GRUUN

New Page

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn deze voorwaarden, die de klant verklaart te kennen en zonder enig voorbehoud te aanvaarden, steeds van toepassing op elke overeenkomst die tussen GRUUN en de klant gesloten wordt.
GRUUN behoudt zich het recht voor eventuele bijzondere voorwaarden van toepassing te verklaren, dewelke voorafgaand zullen worden vermeld of waarnaar voorafgaand zal worden verwezen. Eventuele bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden.

De klant verbindt zich ertoe deze algemene en eventuele bijzondere voorwaarden na te leven.
Het inschrijven voor een workshop van GRUUN leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

GRUUN behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien een lopende overeenkomst wordt verlengd, zijn de nieuwe algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

2. Bedrijfsgegevens
GRUUN is gevestigd in Oud Korenhuis 36, 1000 Brussel,  KBO-nr: 0694 837 526

3. Workshops
GRUUN organiseert creatieve, lifestyle en planten workshops.
De inhoud van de workshops wordt beschreven op de website (www.gruun.brussels)
De duur van de workshop is afhankelijk van het type workshop. Het voorzien begin- en einduur wordt zo veel als mogelijk gerespecteerd.
Per workshop geldt een minimum van 6 à 8 deelnemers en een maximum van 12 deelnemers (dit kan variëren per workshop).

4. Inschrijven en totstandkoming van de overeenkomst
Wanneer de klant zich inschrijft voor een workshop, ontvangt deze binnen de 48 uur een mail met een uitnodiging tot betaling. Er wordt gevraagd om een bewijs van betaling te bezorgen. Wanneer de betaling in orde is, ontvangt deze een bevestigingsmail.

De inschrijving is definitief en de overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze bevestigingsmail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.
Enkele dagen voor de workshop ontvangt elke deelnemer een herinneringsmail voor de workshop.

GRUUN en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van GRUUN hiervoor als een vermoeden van bewijs.