GRUUN

New Page

 Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn deze voorwaarden, die de klant verklaart te kennen en zonder enig voorbehoud te aanvaarden, steeds van toepassing op elke overeenkomst die tussen GRUUN en de klant gesloten wordt.

GRUUN behoudt zich het recht voor eventuele bijzondere voorwaarden van toepassing te verklaren, dewelke voorafgaand zullen worden vermeld of waarnaar voorafgaand zal worden verwezen. Eventuele bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden.

De klant verbindt zich ertoe deze algemene en eventuele bijzondere voorwaarden na te leven.
Het inschrijven voor een workshop van GRUUN leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

GRUUN behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien een lopende overeenkomst wordt verlengd, zijn de nieuwe algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

2. Bedrijfsgegevens
GRUUN is gevestigd in Oud Korenhuis 36, 1000 Brussel,  KBO-nr: 0694 837 526
E-mail: hello@gruun.brussels

3. Workshops
GRUUN organiseert creatieve, lifestyle en planten workshops.
De inhoud van de workshops wordt beschreven op de website (www.gruun.brussels).

De duur van de workshop is afhankelijk van het type workshop. Het voorzien begin- en einduur wordt zo veel als mogelijk gerespecteerd.
Per workshop geldt een minimum van 6 à 8 deelnemers en een maximum van 12 deelnemers (dit kan variëren per workshop).

4. Inschrijven en totstandkoming van de overeenkomst
Wanneer de klant zich inschrijft voor een workshop, ontvangt deze binnen de 48 uur een mail met een uitnodiging tot betaling. Er wordt gevraagd om een bewijs van betaling te bezorgen. Wanneer de betaling in orde is, ontvangt deze een bevestigingsmail.

De inschrijving is definitief en de overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze bevestigingsmail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.

Enkele dagen voor de workshop ontvangt elke deelnemer een herinneringsmail voor de workshop.

GRUUN en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van GRUUN hiervoor als een vermoeden van bewijs.

5. Annulatie / afgelasten
Indien de klant zich voor een workshop heeft ingeschreven, maar toch niet aanwezig kan zijn, dient dit onmiddellijk gemeld via mail (workshop@gruun.brussel). Deze annulatie is enkel geldig wanneer de ontvangst ervan bevestigd wordt door GRUUN.

Bij annulering tot uiterlijk 2 maanden (60 dagen) voor de workshop, wordt de betaling teruggestort. Wanneer de workshop over meer dan 1 dag gespreid wordt, geldt als uiterlijke datum om te annuleren  2 maanden (60 dagen) voor de aanvang van de eerste sessie. Voor de annulering wordt steeds 10 euro gerekend om de administratieve kosten hiermee op te vangen.

Bij annulering vanaf 2 maanden (60 dagen) gebeurt er geen terugbetaling. 
Een deelnemer kan wel een vervanger zoeken, zodat iemand anders zijn/haar plaats kan innemen. Indien de klant niet aanwezig is op de workshop (geen verwittiging), gebeurt geen terugbetaling.
GRUUN behoudt zich het recht voor een workshop te allen tijde af te gelasten. In dat geval, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de klant. Het afgelasten van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.

6. Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. 

GRUUN behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment aan te passen, maar de workshops worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

De betaling gebeurt door middel van overschrijving.

7. Schade en aansprakelijkheid
Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan GRUUN op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materiaal, immaterieel, ...), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop. 

In geval van schadeaanspraken naar GRUUN dient de geleden schade alleszins in detail aangetoond en bewezen.
Deze wordt bij alhier bedongen wederzijds akkoord alleszins beperkt tot maximaal 100 euro. 
Indien er tijdens de workshop onherstelbare schade wordt toegebracht door de klant, kan GRUUN de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

GRUUN levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal GRUUN de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

GRUUN kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. GRUUN geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

8. Overmacht
Gelijke welke externe oorzaak en onder meer het begrip overmacht in de meest ruime betekenis van het woord geeft GRUUN het recht een gesloten overeenkomst als van rechtswege ontbonden of ze voor een door haar te bepalen termijn als geschorst te beschouwen, zonder dat dit tot enige schadevergoeding aanleiding kan geven.

9. Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan GRUUN of rechthoudende derden.

10. Privacy
GRUUN heeft het recht de persoonsgegevens van de klant bij te houden.
GRUUN verbindt zich ertoe deze gegevens geheim te houden en niet door te geven aan derden zonder toestemming van de klant zelf.
De klant kan steeds de gegevens dewelke op hem betrekking hebben opvragen aan GRUUN.

11. Klachten
Klachten met betrekking een workshop, dienen zo snel als mogelijk en uiterlijk één week na de workshop per email of aangetekend schrijven aan GRUUN ter kennis worden gebracht.
In geval van geschillen tussen GRUUN en de klant zal eerst getracht worden deze in der minne op te lossen.

12. Nietigheid
De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden of eventuele bijzondere voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang. De niet-geldige bepaling wordt vervangen door de meest nauw aansluitende, wel geldig.

13. Afstand van recht
Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening in de weg van dat recht of van elk ander recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit.

14. Toepasselijk recht
Indien minnelijke geschillenoplossing niet mogelijk blijkt, zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.